เข้าไปยังกลุ่มเรียนภาคการศึกษา1/2565


คลิ๊กรหัสรายวิชาเพื่อไปยังGoogle Classroomรายวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ APP1101 และวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบAPP1102
  ข่าวและประกาศของเว็บ

  ประกวดออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ภายใต้โจทย์ "The Knowledge Creators สอนอย่างไร ให้โลกจำ"

  by อ.ดร.ชัยชาญ จารุกลัส -

  สอนอย่างไรให้โลกจำ

  ประกวดออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ภายใต้โจทย์ "The Knowledge Creators สอนอย่างไร ให้โลกจำ"


            AIS Academy ขอเชิญนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ภายใต้โจทย์ "The Knowledge Creators สอนอย่างไร ให้โลกจำ" ในโครงการ The Educators Thailand ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีที่ 4-5 หรือนักศึกษาฝึกสอน ในทุกกลุ่มสาระวิชา และในทุกหน่วยงานการศึกษา อาทิ สพฐ., สช., สพป., สพม., กทม., อปท., สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยในประเทศไทย, คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
  • มีผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่นักเรียนสามารถดูและศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง
  • มีสถานะเป็น นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีที่ 4-5 หรือนักศึกษาฝึกสอน ในหน่วยงานการศึกษา, โรงเรียน, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

  รายละเอียดผลงาน

  • ผลงานอยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “The Knowledge Creators สอนอย่างไร ให้โลกจำ”
  • ผลงานที่ส่งต้องแนบเอกสาร "แผนการสอน" หรือ "หลักสูตร" เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
  • ผู้สมัครต้องดำเนินการสอนและผลิตด้วยตนเอง และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น รวมถึงต้องไม่มีข้อจำกัดด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเผยแพร่ผลงาน
  • คลิปวิดีโอ : ความยาวรวม Title และ End Credit พร้อมรูปแบบ คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังการสมัคร และเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ โครงการฯ และไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
  • องค์ประกอบที่ใช้ในการผลิตผลงาน เช่น ผู้สอน ภาพวิดีทัศน์ที่ใช้, ภาพประกอบ, ภาพกราฟฟิก, เพลงและดนตรีประกอบ หรืออื่นๆ ต้องได้รับสิทธิมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผลงานดังกล่าว เป็นโมฆะ และจะต้องส่งรางวัลที่ได้รับคืนทั้งหมด

  กำหนดการโครงการฯ

  • ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 25 ลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ : www.aisacademy.com/educatorsthailand
  • 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 65 ร่วมกิจกรรมออนไลน์ และร่วมเรียนรู้ภาคทฤษฎี "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  • และเทคนิคการเล่าเนื้อหา"
  • 2 กันยายน 65 จัดส่งหัวข้อผลงาน และ ผลงานคลิปวิดีโอ 1 หน่วยการสอน
  • 30 กันยายน 65 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
  • 10 - 12 ตุลาคม 65 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการฯ ภาคปฏิบัติ "การออกแบบเนื้อหาและการวางรูปแบบการทำ Short VDO "
  • 18 พฤศจิกายน 65 จัดส่งผลงานคลิปวิดีโอ เพื่อการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
  • 12 - 16 ธันวาคม 65 คณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ
  • 16 มกราคม 66 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2565

  หมายเหตุ กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแก่ผู้สมัคร / ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเฟสบุ๊คกลุ่มโครงการฯ : www.facebook.com/group/educators

  ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  • กรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ : www.aisacademy.com/educatorsthailand
  • กรุณาสมัครก่อนเวลาที่กำหนดและหลีกเลี่ยงการสมัครช่วงเวลาใกล้ปิดระบบ เนื่องจากระบบอาจปิดก่อนเวลาที่กำหนดไว้ 10 – 45 นาที และอาจเกิดปัญหาของระบบ จากการเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
  • คณะกรรมการโครงการฯ อาจขอข้อมูล เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังจากการส่งใบสมัครของท่าน
  • นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีที่ 4-5 หรือนักศึกษาฝึกสอน ต้องแจ้ง-ระบุ : ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และมหาวิทยาลัย
  • ผู้สมัครต้องเข้าร่วมเฟสบุ๊คกลุ่ม : www.facebook.com/group/educators เพื่อร่วมกิจกรรมออนไลน์ เรียนรู้ร่วมกัน รับข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในรอบต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และร่วมเรียนรู้ทฤษฏี ครบทุกหัวข้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น
  • หากพบปัญหา ติดต่อสอบถาม โดยส่งอีเมลมาที่ ผู้จัดการ-ผู้บริหารโครงการฯ คุณพิมภา บุญใบชัยพฤกษ์ : educators.thailand2022@gmail.com
  • หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในใบสมัคร และ/หรือการนำเสนอผลงาน ผู้สมัครสามารถทำได้ดังนี้
   • ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุพร้อมลงนามรับรอง โดยผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่สังกัด, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษา
   • ส่งมาที่ : ผู้จัดการ-ผู้บริหารโครงการฯ คุณพิมภา บุญใบชัยพฤกษ์ educators.thailand2022@gmail.com
   • ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับ ผู้จัดการ-ผู้บริหารโครงการฯ
  • กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน คลิปวิดิโอ ตลอดจนเอกสารทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ให้ตกเป็นของบริษัท เลิร์นดิ จำกัด (ผู้จัดทำโครงการ ฯ) แต่เพียงผู้เดียว
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

  หลักเกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน

  • เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักสูตร
  • เทคนิคการนำเสนอ และการออกแบบ อาทิ เนื้อหาถูกต้อง, ความน่าสนใจของการนำเสนอ, รูปแบบการนำเสนอ, การสื่อสารเข้าใจง่าย, มีการดำเนินเรื่องที่น่าติดตาม, เทคนิคการใช้เครื่องมือในการนำเสนอ
  • มีความสมบูรณ์ในคุณภาพทั้งภาพและเสียง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงาน

  รางวัลเกียรติยศ

  • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ: วุฒิบัตร มอบแก่ผู้ส่งผลงาน "ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมรับการคัดสรร" โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 : ใบประกาศเกียรติคุณ มอบแก่ผู้ส่งผลงาน "ผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ" โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565
  • ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (อยู่ในระหว่างการขอพระราชทานฯ) และใบประกาศเกียรติคุณ มอบแก่ผู้ส่งผลงาน "รางวัลชนะเลิศ ผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ" โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565
   • ใบประกาศเกียรติคุณ มอบแก่โรงเรียน วิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษา "ผู้สนับสนุน ผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ" โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565
   • AIS Academy มอบระบบห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0 “LIBRARY FOR EDUCATION” แก่โรงเรียน วิทยาลัย

  ติดต่อสอบถาม
  อีเมล : educators.thailand2022@gmail.com

  ข่าวประชาสัมพันธ์ : AIS Academy


  ประกวดนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย "Innovation for Aging Society"

  by อ.ดร.ชัยชาญ จารุกลัส -

  "Innovation for Aging Society"

  ประกวดนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย "Innovation for Aging Society"


            ยังแฮปปี้ ร่วมกับ NIA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย "Innovation for Aging Society" โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 2' ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม


  โจทย์โครงการ
  เปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ใน 6 ประเด็น

  1. Finance
   ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้นหรือบางคนอาจมีการเกษียณอายุก่อน ด้วยปัจจัยเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจต่างๆ อาจทำให้รูปแบบการทำงานและเก็บเงินแบบเดิมๆ ไม่เพียงพอสำหรับบั้นปลายชีวิต รวมไปถึงการป้องกันการหลอกลวงทางด้านการเงินการวางแผนการเงินสำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวคิดที่จำเป็น เพื่อให้มีการใช้จ่ายที่มั่นคงจนถึงช่วงบั้นปลายของชีวิต
  2. Health
   การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ มีหลากหลายรูปแบบและเกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่ม ทั้งการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ การดูแลจากคนในครอบครัว ไปจนถึงการรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ กระบวนการดูแลเชิงป้องกัน การฝึกกายภาพร่างกาย หรือแม้แต่การรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย
  3. Cognitive Health
   การใช้องค์ความรู้และความสามารถของผู้สูงอายุให้ได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นสมองให้มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา ช่วยทั้งในเรื่องของความจำและอารมณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือหรือบริการใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยบริหารสมอง กระตุ้นความจำ ความเร็วในการตัดสินใจ และการวินิจฉัยสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
  4. Social & Connectivity
   ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ มีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อม สังคม ความเป็นอยู่ ผู้ดูแล และค่าใช้จ่ายของครอบครัว ดังนั้นการมอบความคุ้มค่าและช่วยลดค่าใช้จ่ายผ่านสินค้าและบริการที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
  5. Universal Design
   การออกแบบสถานที่หรือสิ่งของต่างๆ แบบ Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทุกวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการขยับร่างกายอยู่เสมอ
  6. Activities of Daily Living
   ผู้สูงอายุส่วนมากจะเริ่มเข้าสู่ภาวะเนือยนิ่ง เนื่องจากมีการทำกิจกรรมประจำวันในแต่ละวันลดน้อยลง เช่น การกินอาหาร การอาบน้ำ แต่งตัว ดังนั้นสินค้าหรือบริการสำหรับผู้สูงอายุ ควรจะเป็นการส่งเสริมหรือชักจูงให้ผู้สูงอายุอยากจะลุกขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • 1 ทีม มีสมาชิก 2-5 คนไม่จำกัดอายุ พิเศษ! ทีมที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารอบ Fast Track (โควตาจำกัด Fast Track 5 ทีม)
  • มี Concept Idea หรือ Business Idea ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์โครงการ และอยากต่อยอดพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่ดำเนินการได้จริง
  • ทีมที่มีต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Model) อยู่แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  กำหนดการ

  • เปิดรับสมัคร วันนี้ - 26 มิ.ย. 65
  • ประกาศผล 30 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 28 มิ.ย. 65
  • ปฐมนิเทศ 2 ก.ค. 65
  • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ Workshop จนถึง Demo Day ก.ค.- พ.ย. 65

  ติดต่อสอบถาม
  ผู้ประสานงานโครงการ 092-264-3565


  Older topics...