(ภาษาไทย) สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย  ที่สร้างจากแรงบันดาลและแนวคิดการออกแบบ  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบของแนวโน้มกระแสแฟชั่น  เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแฟชั่น

          (ภาษาอังกฤษ) Costume creating, designing from inspiration and design concept of fashion trend analyzing  respond to demands of the market


(ภาษาไทย) ศึกษาการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้า การวัดตัว การกำหนดสัดส่วน  ฝึกปฏิบัติสร้างแพทเทิร์น เสื้อ แขนเสื้อ  กระโปรง  กางเกง  ชุดติดกันเบื้องต้น  และขึ้นต้นแบบได้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแฟชั่นต่อไป     

(ภาษาอังกฤษ) Principle of costume basic pattern creating, body measurement technique, and ratio specifying with purposes of practice in creating basic skirt, blouse, sleeves and pants patterns including the use  of basic sewing for prototype as guidance and fitting for future fashion designs.